Порядок оформлення та подання статей

Наукові фахові видання ХДАК: «Культура України», «Вісник Харківської державної академії культури»


Загальні положення

Редакційні колегії наукових фахових видань Харківської державної академії культури (далі – академія) у своїй роботі керуються нормами законодавства України у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, а також вимогами міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection та ін.

До публікації в науковому збірнику приймаються профільні статті проблемного, узагальнюючого, методологічного спрямувань, які містять нові наукові результати й раніше ніде не друкувалися. Праці мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети.

Статті приймаються українською або англійською мовами.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

Відповідальність авторів

Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і надає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (зокрема прізвище й ініціали автора, місце роботи, електронну адресу для кореспонденції, ORCID) у друкованій та електронній версіях збірника, що передбачає дотримання політики відкритого доступу, згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, можливість вільно читати, завантажувати, копіювати й поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із зазначенням авторства.

Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.
Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.
Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за зазначеними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Порядку оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.

Подання статті до редколегії

Автори подають статті в роздрукованому й електронному варіантах.
Роздрукований варіант статті та супровідні документи автори особисто приносять у редакційно-видавничий відділ ХДАК, або надсилають листом на поштову адресу редакції:

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури
редакційно-видавничий відділ ХДАК
Редакторові Трояну Арсенію Анатолійовичу

тел. (057)731-27-83

Електронні варіанти статей та супровідних документів слід надсилати на електронну пошту редакції rvv2000k@ukr.net, обов'язково зазначивши в ТЕМІ листа: стаття в «Культуру України» (серії «Культурологія», «Мистецтвознавство»), «Вісник ХДАК» (серія «Соціальні комунікації»).
Файли називати тільки за таким зразком: Прізвище_Заявка, Прізвище_Стаття_укр, Прізвище_Рецензія, Прізвище_Рисунок1 тощо.
Усі документи, що містять підписи та печатки, мають бути відсканованими. На кожній сторінці паперового примірника статті автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці вказує дату подання до друку.

Пакет документів, який автори мають подати до редакції збірника

1. Заявку на розміщення наукової статті в збірнику.
2. Відомості про автора(-ів) українською, російською, англійською мовами.
3. Витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації матеріалу.
4. Рецензія доктора/кандидата наук за фахом на статтю. (див. Редакційна політика)
5. Ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі інтернет.
6. Оригінал (або електронна копія) квитанції про оплату публікації статті (після розгляду рукопису).

Редактор збірника впродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторам про позитивне або негативне рішення щодо прийняття статті для публікації в збірнику.

Вимоги щодо обсягу наукових статей, повідомлень, відгуків та рецензій

Статті за рубриками збірника – до 12 ст. (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком посилань); наукове повідомлення – до 4 ст.; відгук або рецензія – до 3 ст. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

На першій сторінці статті зазначають:

Вимоги до анотації: інформативність (відсутність загальних слів); змістовність (відображення основного змісту статті та результатів досліджень); єдність термінології в межах анотації; відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті.
Текст анотацій українською та російською мовами має бути 800–900 знаків (відповідно до вимог реферативної бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Україніка наукова»). Змісти анотацій українською та російською мовами мають бути ідентичними.
Анотація англійською мовою обсягом 1800–2300 знаків надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, містить такі елементи: актуальність теми, мета, методологія, результати, новизна, практичне значення, висновки.
У статтях, написаних англійською мовою, на початку розміщується англомовна анотація, далі – українська та російська.
Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 слів.

Основний текст статті, відповідно до постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинен мати такі необхідні елементи:

Заголовки підрозділів статті виділяють жирним шрифтом. Після назви підрозділу статті ставиться крапка і продовжується текст статті.

Постановка проблеми, її актуальність і зв’язок із важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5–10 рядків).

Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань; частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).

Мета статті (формулювання цілей статті) – опис головної ідеї публікації, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; вказаний розділ дуже важливий: з нього читач визначає корисність для себе запропонованої статті; мета статті відповідає постановці загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті – 5–10 рядків).

Виклад основного матеріалу дослідження – головна частина статті, де висвітлюються основні положення дослідження, програма й методика експерименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономірності, аналіз результатів, особистий внесок автора.

Висновки – основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень.

Прикінцевий список посилань необхідно оформити відповідно до міжнародного стандарту APA Style. Список посилань має містити тільки назви праць, на які посилається автор (не менше 5 джерел), і не може складатися тільки з посилань на веб-сайти! Назви праць у прикінцевому списку впорядковуються за абеткою, не нумеруються.
Цитування в тексті також слід оформити за міжнародним стандартом APA Style. Якщо в огляді літератури або далі в тексті наявне посилання на прізвище вченого – його публікація має бути в загальному списку посилань після статті. Слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, навчальні посібники та власні публікації авторів. Посилання на неопубліковані праці не дозволяються. За правильність наведених у списку посилань даних відповідальні автори.
Список посилань в англомовній статті подається мовою оригіналу (тобто укр., рос., англ. тощо).

Блок references наводиться після списку посилань з метою активного введення публікацій до обігу наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами, тому список посилань перекладається англійською мовою.

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americfn Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ.

Також рекомендуємо(!):

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: Стиль Американської психологічної асоціації (APA style) (НТУ «Київський політехнічний інститут»)

APA Citation Style от колледжа Cornell.

American Psychological Association (APA) 6th edition style examples от Monash University, Melbourne, Victoria, Australia. (http://www.lib.monash.edu.au/)

Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.
Також існують інструменти для оформлення списків джерел, зокрема АРА Style в Microsoft Word 2007 та пізніших версіях.

Важливо! В елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

Статті підлягають редагуванню.

Технічні вимоги до рукопису статті

Текст статті виконується у форматах Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf).
Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова; поля – по 2 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Текст має бути вирівняний за шириною аркуша.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Їх необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч. Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер.
Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах ТІF, JРG з роздільною здатністю не менше 300 dрі. У збірникові друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення в статті розміщуються на сайті збірника.

Автори рукописів повинні дотримувати міжнародних номенклатур.


Зразок оформлення україномовної статті

Зразок оформлення англомовної статті